hkplogo_3d_blur2.jpg 

HKP_logo_v2.0_solo(med)

 

 

 

 

KOREKCIE Z EÚ FONDOV

Ste obec alebo iný prijímateľ nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie (NFP) ?

Poškodili Vás korekcie z EÚ fondov ?

Vymáhajú od Vás späť poskytnutý NFP ?

Máme dlhoročné skúsenosti a sme pripravení odborne pomôcť všetkým prijímateľom, ktorí sú postihovaní postupom zo strany riadiacich orgánov, ako aj iným subjektom v rámci akejkoľvek problematiky týkajúcej sa fondov EÚ.

Ochránime Vaše záujmy.

Kontaktujte nás na adrese office@hkplegal.sk, prípadne na čísle +421 – 911 116 142.

hkplogo_3d_blur2.jpg- - -

Vážení prijímatelia NFP,

Slovenská republika má už viac ako 15 ročné skúsenosti s čerpaním prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu (v súčasnosti nazývané fondy EŠIF). Za túto pomerne dlhú dobu je však zrejmé, že systém poskytovania nenávratných finančných prostriedkov, ktorý má pomáhať prijímateľom rozvíjať a zlepšovať svoju činnosť, je čoraz viac byrokratický a neprehľadný. Aby to nestačilo, ruka v ruke s uvedeným ide aj často svojvoľný a vnútorne rozporný prístup riadiacich orgánov, ktorého výsledkom je v dôsledku poškodenie prijímateľov.

Medzi najmarkantnejšie prípady patrí udeľovanie korekcií v prípade už ukončených projektov, najčastejšie za porušenie predpisov verejného obstarávania. Riadiace orgány pritom často v týchto prípadoch proces verejného obstarávania vopred schválili a počas celej realizácie projektu nikdy nespochybnili. Následne, po vykonaní auditu (najčastejšie zo strany Európskej komisie), však prehodnocujú vlastné závery administratívnych kontrol verejného obstarávania a tie isté podklady vyhodnocujú ako nevyhovujúce. Výsledkom je udelenie korekcie a vymáhanie poskytnutého NFP späť. Zistenia v rámci opakovane vykonaných kontrol pritom často nemajú ani zjavnú oporu v platnom zákone o verejnom obstarávaní.

V iných prípadoch dochádza zase k retroaktívnemu uplatňovaniu rôznych usmernení riadiacich orgánov, ktoré jednostranným spôsobom menia obsah zmluvy o NFP s vplyvom na oprávnenosť pôvodne schválených výdavkov.

Riadiace orgány však pri vymáhaní NFP postupujú často procesne nesprávnym spôsobom, v rozpore s platným právnym poriadkom, odstupujú od zmlúv o NFP aj pre nepodstatné porušenia zmluvných povinností a svoje kontrolné zistenia nevedia preskúmateľným spôsobom odôvodniť. Viaceré dôležité ustanovenia štandardnej zmluvy o NFP sú v rozpore so základnými princípmi právneho poriadku.

Uvedené nedostatky na strane riadiacich orgánov však potom znamenajú, že vymáhanie vrátania poskytnutého NFP je potom často protiprávne.

Máme za to, že prijímatelia sa v mnohých prípadoch môžu účinne brániť, avšak existuje zatiaľ iba veľmi málo advokátskych kancelárií, ktoré vedia danú problematiku skutočne odborne uchopiť.  

Naša kancelária sa špecializuje na problematiku štrukturálnych fondov už od začiatku ich implementácie v podmienkach SR. Máme za to, že riadiace orgány sa snažia aj svoje pochybenia pri schvaľovaní projektov a následnej realizácii projektov preniesť výlučne na prijímateľov.

Váš konkrétny prípad odborne posúdime a pokiaľ zistíme, že riadiaci orgán postupoval pri udelení korekcie a/alebo vymáhaní NFP postupoval protiprávne, navrhneme Vám riešenie a pomôžeme Vám sa voči nezákonnému postupu brániť.

   

 

  

(>> návrat)

 

 

 

HKP Legal

advokátska kancelária