HKP_logo_v2.0_solo(med)

 

 

 

 

DOPRAVNÉ NEHODY – NÁROKY POŠKODENÝCH Z POVINNÉHO ZMLUVNÉHO POISTENIA

Utrpeli ste zranenie alebo škodu v dôsledku dopravnej nehody ?

Po dopravnej nehode vám ostali trvalé následky na zdraví a neviete, kto vám to nahradí ?

Váš príbuzný bol usmrtený pri dopravnej nehode a vy ste presvedčený, že niekto by mal za to zaplatiť ?

Kameň z iného auta vám rozbil čelné sklo, ale poisťovňa tvrdí, že sa tomu nedalo zabrániť a odmieta to zaplatiť ?

Požičali ste si na čas opravy náhradné auto, ale poisťovňa vám ho nechce preplatiť ?

Nepoznáte dobre svoje nároky z povinného zmluvného poistenia (PZP) ?

Máte s tým množstvo starostí a neviete, ako si svoje nároky vymôcť  ?

Nepreplatila vám poisťovňa plnú cenu náhradných dielov kvôli tzv. „amortizácii“ ?

Vinník sa zbavuje zodpovednosti a odkazuje Vás na poisťovňu ?

Nadobudli ste presvedčenie, že poisťovňa ani vinník sa Vám nesprávajú korektne ?

Nemáte čas, chuť, peniaze ani možnosti riešiť všetky tie problémy, ktoré zapríčinil niekto iný ?

Hodila by sa vám pomoc právnika, ale máte obavy, že bude drahý, resp. bude chcieť zaplatiť, aj keď nič nevyrieši ?

S TÝMITO AKO AJ ĎALŠÍMI PROBLÉMAMI VÁM VIEME POMÔCŤ.

OCHRÁNIME VAŠE PRÁVA  A VYMÔŽEME PRE VÁS VAŠE NÁROKY !

VÁS TO NEMUSÍ STÁŤ UŽ NIČ !

PRETO NEVÁHAJTE A POPÍŠTE NÁM SVOJ PROBLÉM (na office@hkplegal.sk).

hkplogo_3d_blur2.jpg- - -

Dopravné nehody sa stali, žiaľ, bežnou súčasťou dnešného moderného, motorizovaného sveta.... A každá nehoda so sebou prináša určité problémy (väčšie či menšie).... V tom lepšom prípade dochádza „len“ ku škode na majetku, pričom postačuje oznámenie poistnej udalosti príslušnej poisťovni a zabezpečenie opravy poškodeného vozidla (čo si však tiež vyžaduje určitý čas a energiu). V horšom prípade sa veci rôznym spôsobom komplikujú a náhradu vzniknutej škody je potrebné si „vybojovať“, a to často až na súde a s pomocou advokáta. Prípadne sa ku škode na majetku pridajú aj rôzne zranenia (škody na zdraví). A v tom najhoršom prípade dochádza pri nehodách aj k úmrtiam, kedy dôsledky takejto fatálnej udalosti zásadným spôsobom zasiahnu do života celej rodiny obete....

Riešenie každého problému vyplývajúceho z dopravnej nehody si vyžaduje čas, energiu, vedomosti, skúsenosti, náklady.... V prípade, že nehodu zavinil niekto iný, poškodená osoba oprávnene očakáva, že by to mal byť práve vinník nehody (alebo jeho poisťovňa), kto bude znášať všetky vzniknuté škody resp. náklady na ich odstránenie, vrátane vybavenia (zabezpečenia) všetkých súvisiacich úkonov. A právna teória dáva poškodenému za pravdu – avšak v skutočnosti nie je uplatňovanie resp. vymáhanie jednotlivých nárokov vznikajúcich pri nehodách vždy až také jednoduché a bezproblémové....

Všeobecná úprava zodpovednosti za škodu je obsiahnutá v príslušných ustanoveniach Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.), ktoré upravujú základné pojmy (napr. škoda na majetku, škoda na zdraví, ušlý zisk) a zodpovednostné vzťahy. Občiansky zákonník obsahuje aj úpravu osobitnej zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, ktorá zohľadňuje špecifiká a riziká týkajúce sa tejto ľudskej aktivity, pričom zodpovednosť za ňu je nastavená prísnejšie (oproti všeobecnej úprave), nakoľko je postavená na princípe tzv. objektívnej zodpovednosti, ktorá nevyžaduje zavinenie (ani úmyselné, ani z nedbanlivosti). A navyše v prípadoch, ak škoda bola spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke, ide o tzv. absolútnu zodpovednosť, ktorej vôbec nie je možné sa zbaviť. Občiansky zákonník tiež upravuje právo fyzickej osoby na ochranu jej osobnosti, ktoré v sebe (mimo iného) zahŕňa aj právo na ochranu života, zdravia a súkromia, t.j. tých aspektov ľudskej osobnosti, ktoré môžu byť v dôsledku vážnych dopravných nehôd zásadným spôsobom dotknuté, vrátane práva na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.

Určitou výhodou na strane osoby poškodenej v dôsledku dopravnej nehody je skutočnosť, že každé vozidlo resp. jeho majiteľ musí byť poistené, t.j. musí mať uzavreté povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP). V dôsledku toho do procesu náhrady (resp. úhrady) vzniknutých škôd vstupuje – popri vinníkovi nehody, prípadne majiteľovi vozidla – aj ďalší subjekt, a to poisťovňa, ktorá by mala za vinníka (majiteľa) všetky škody nahradiť. Dokonca aj v prípade, že vinník (majiteľ) nemá PZP uzavreté, škody za neho poškodenému nahrádza Slovenská kancelária poisťovateľov. Na druhej strane, existencia (alebo neexistencia) PZP neznamená, že by poškodený strácal svoje priame nároky voči vinníkovi nehody resp. majiteľovi vozidla – tieto nároky poškodenému ostávajú zachované a môže si ich uplatňovať voči ktorémukoľvek z uvedených subjektov (vinník, majiteľ, poisťovňa), prípadne aj voči všetkým zároveň. 

Právne vzťahy týkajúce sa PZP upravuje zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (zákon o PZP). Z rozsahu poistenia zodpovednosti stanoveného v zákone o PZP vyplýva, že poisťovňa nahrádza poškodenému nároky na náhradu škody vzniknutej na zdraví a/alebo na majetku, ako aj nároky na náhradu nákladov na právne zastúpenie a na náhradu ušlého zisku. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že rozsah poistenia zodpovednosti v zmysle zákona o PZP nemusí vždy a bez výnimky pokrývať všetky potenciálne nároky poškodenej osoby voči vinníkovi nehody resp. majiteľovi vozidla. Inými slovami, v praxi existujú aj oprávnené nároky poškodených (v zmysle Občianskeho zákonníka), voči ktorým sa poisťovne bránia s odôvodnením, že buď nie sú právne odôvodnené, alebo nie sú kryté rozsahom PZP (v zmysle zákona o PZP a/alebo poistnej zmluvy). Ohľadne týchto nárokov potom neraz vznikajú komplikované právne spory, ktoré vedú k zložitým a dlhotrvajúcim súdnym konaniam. Ako už bolo uvedené, nie je pritom nevyhnutné, aby si poškodený svoje nároky uplatňoval len (resp. aj) voči poisťovni (t.j. stále má možnosť si nároky uplatňovať len voči vinníkovi alebo majiteľovi), avšak najmä z dôvodu garancie finálnej vymožiteľnosti súdneho rozhodnutia, ktorá je pri poisťovni (z dôvodu jej solventnosti) nepochybne vyššia, je takýto postup obvyklý a aj logický.

Pokiaľ ide o konkrétne nároky osôb poškodených v dôsledku dopravných nehôd, pri ktorých najčastejšie vznikajú spory (najmä) s poisťovňami, patria k nim:

-          nárok na preplatenie plnej sumy (ceny) náhradných dielov použitých pri oprave poškodeného vozidla, ktorá býva štandardne krátená o tzv. amortizáciu

o   odmietanie tohto nároku býva zo strany poisťovní odôvodnené (podľa nášho názoru nesprávne) tým, že použitím nových náhradných dielov dochádza k údajnému zhodnoteniu vozidla

o   tento postup poisťovní však nie je uplatňovaný v krajinách vyspelej Európy, pričom o jeho nesprávnosti už pred časom (v roku 2008) rozhodol aj Ústavný súd Českej republiky a pomaly sa k tomuto názoru začala prikláňať aj rozhodovacia prax súdov na Slovensku (podľa našich informácií ide zatiaľ najmä o niektoré okresné súdy v Bratislave);

 

-          nárok na preplatenie ceny čelného skla rozbitého resp. poškodeného kameňom (alebo iným predmetom) vymršteným kolesom iného vozidla, ktorý býva štandardne odmietaný

o   odmietanie tohto nároku býva zo strany poisťovní odôvodnené (podľa nášho názoru nesprávne) tým, že vymrštenie kameňa (iného predmetu) iným vozidlom nie je okolnosťou, ktorá má pôvod v prevádzke, a preto je možné zbaviť sa tejto zodpovednosti preukázaním skutočnosti, že škode nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia

o   po rokoch rôzneho posudzovania tejto otázky zo strany slovenských súdov ju v roku 2014 s konečnou platnosťou vyriešil Najvyšší súd Slovenskej republiky, ktorý k nej vydal tzv. zjednocovacie stanovisko (potvrdzujúce názor, že poškodenie čelného skla kameňom vymršteným iným vozidlom je okolnosťou, ktorá má pôvod v prevádzke), ktorým zároveň potvrdil už skoršie stanovisko (z roku 2013) Národnej banky Slovenska ohľadne preplácania tejto škody z PZP;

 

-          nárok na preplatenie ceny za prenájom náhradného vozidla počas doby nepojazdnosti resp. opravy poškodeného vozidla, ktorý býva buď úplne odmietaný, prípadne býva krátený pod reálne zaplatenú cenu za prenájom

o   odmietanie tohto nároku býva zo strany poisťovní odôvodnené (podľa nášho názoru nesprávne) tým, že nárok na náhradné vozidlo v niektorých prípadoch (najmä pri súkromných, t.j. nie firemných vozidlách) neexistuje, resp. výška nároku sa spochybňuje argumentom o neprimeranosti zaplatenej ceny za prenájom alebo existenciou lacnejších alternatív na prenájom náhradného vozidla, prípadne sa zaplatené nájomné kráti o tzv. základnú (amortizačnú) náhradu podľa zákona o cestovných náhradách

o   o nesprávnosti tohto postupu už pomerne dávno (v roku 1990) a opakovane (aj v roku 2008) rozhodol Najvyšší súd Českej republiky, pričom v súčasnosti sa k tomuto názoru začínajú prikláňať aj slovenské súdy (podľa našich informácií ide zatiaľ najmä o niektoré okresné súdy v Bratislave);

 

-          nárok na odškodnenie bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia poškodených, ktorým bola pri dopravnej nehode spôsobená škoda (ujma) na zdraví

o   tento nárok síce exaktne vyplýva z Občianskeho zákonníka (§ 444), avšak aj v tomto prípade je potrebná odborná právna pomoc, nakoľko poškodený sa musí domáhať svojho nároku pripojením sa do trestného konania voči vinníkovi nehody (ešte pred ukončením prípravného konania), prípadne vymáhaním tohto nároku cestou občianskoprávneho súdneho konania

o   aj v tomto prípade je nevyhnutné (rovnako ako pri ostatných nárokoch na náhradu škody), aby bol daný nárok zo strany poškodeného uplatnený včas, a to aj voči príslušnej poisťovni (v rámci PZP vozidla, ktoré riadil vinník nehody), pretože v prípade uplynutia premlčacej doby (subjektívnej alebo objektívnej) poisťovne odmietajú plnenie náhrady škody;

 

-          nárok pozostalých po obetiach dopravných nehôd na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch (primerané finančné zadosťučinenie) ako odškodnenia za porušenie práva na ochranu osobnosti, ku ktorému došlo v dôsledku úmrtia blízkej osoby (rodinného príslušníka)

o   odmietanie tohto nároku býva zo strany poisťovní odôvodnené (podľa nášho názoru nesprávne) tým, že uvedený nárok pozostalých nie je krytý rozsahom PZP (podľa zákona zákona o PZP a/alebo poistnej zmluvy)

o   oprávnenosť tohto nároku voči poisťovniam (nie voči vinníkom nehôd) je aktuálne predmetom množstva súdnych konaní, ktoré boli iniciované najmä po zverejnení nedávneho (z októbra 2013) rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci Haasová, ktorý na základe prejudiciálnej otázky zo strany Krajského súdu v Prešove zaujal (podľa nášho názoru jednoznačné) stanovisko, že v zmysle príslušných európskych smerníc členské štáty EÚ majú zaručiť, aby aj náhrada predmetnej nemajetkovej ujmy bola krytá rozsahom PZP

o   s uvedeným názorom resp. výkladom daného rozhodnutia Súdneho dvora EÚ poisťovne síce nesúhlasia, avšak podľa našich informácií zo strany viacerých súdov (a to aj krajských) už boli vydané rozhodnutia, ktoré tento názor resp. výklad potvrdzujú.

 

Na záver, v záujme komplexnosti vyššie uvedeného výkladu základných právnych aspektov vznikajúcich v súvislosti s dopravnými nehodami, je potrebné uviesť, že osobitnou otázkou je trestnoprávna zodpovednosť vodiča motorového vozidla, ktorý nehodu zavinil. Aj keď primárnou úlohou trestného konania je potrestanie páchateľa za spáchanie trestného činu, aj poškodený má v rámci tohto konania určité oprávnenia, vrátane možnosti uplatniť si v jeho rámci nároky na náhradu škody. V praxi však trestné súdy o týchto nárokoch rozhodujú len zriedkavo a väčšinou poškodeného s ich riešením odkážu na bežné (civilné) súdne konanie. 

V prípade, že máte problémy s uplatňovaním niektorého nároku vzniknutého v dôsledku dopravnej nehody, resp. potrebujete fundovanú odbornú (právnu) pomoc v tejto oblasti, obráťte sa s dôverou na našu advokátsku kanceláriu, ktorá má s touto právnou agendou relevantné skúsenosti.

Za naše služby platiť „zo svojho“ nebudete !

Na základe poskytnutých podkladov a informácií Vašu vec bezplatne predbežne posúdime, a pokiaľ zistíme, že Váš nárok sa javí ako dôvodný, vec prevezmeme a budeme odborne právne riešiť za dohodnutú podielovú odmenu. V praxi to znamená, že náš nárok na odmenu bude uspokojený iba v prípade úspechu, a to výlučne z úhrady zaplatenej protistranou (poisťovňou, vinníkom nehody, prípadne inou zodpovednou osobou). V prípade úspešného súdneho konania môže byť náš nárok na odmenu uspokojený aj z náhrady trov konania priznanej súdom, opäť však iba z prostriedkov vymožených od protistrany (teda nie z peňazí klienta).

Alternatívne Vám môže byť ponúknutá aj možnosť odkúpenia Vašej pohľadávky, čo by Vám umožnilo získať určité finančné prostriedky ihneď (napr. časť vymáhanej náhrady), zároveň by táto možnosť pre Vás znamenala okamžité a úplné „zbavenie sa problému“ s uplatňovaním nárokov voči neochotnej poisťovni, vinníkovi či inej zodpovednej osobe.

- - -

V prípade otázok alebo záujmu o pomoc pri vymáhaní Vašich nárokov a pri ochrane Vašich práv nás môžete kontaktovať na našej adrese office@hkplegal.sk (najlepšie aj so stručným opisom Vášho prípadu). Pokiaľ nájdeme pre Vás riešenie, budeme Vás kontaktovať ohľadom ďalšieho postupu vo veci.

   

 

  

(>> návrat)

 

 

 

HKP Legal

advokátska kancelária