hkplogo_3d_blur2.jpg 

HKP_logo_v2.0_solo(med)

 

 

 

 

REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Chcete sa stať  partnerom verejného sektora (PVS) podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (Zákon o RPVS) ?

Potrebujete pomôcť so zápisom do Registra partnerov verejného sektora (Register) ?

Hľadáte osobu oprávnenú zastupovať Vás alebo Vašu spoločnosť v súvislosti s plnením povinností podľa zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora ?

Spoločnosť HKP Legal je osobou oprávnenou plniť pre partnerov verejného sektora povinnosti voči  Registru, resp. voči registrujúcemu orgánu a Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky. Naše skúsenosti Vám garantujú bezproblémovú a rýchlu registráciu aj dôsledné plnenie ďalších povinností vyplývajúcich zo Zákona o RPVS.

Základný balík našich služieb pri prvozápise spoločnosti do Registra partnerov verejného sektora (RPVS) ponúkame za výhodnú paušálnu odmenu, ktorá zahŕňa vyhodnotenie a spracovanie dokumentov a informácií (i) získaných od klienta (partnera verejného sektora) na základe nášho dotazníka (vyplneného klientom), ako aj (ii) získaných z našej strany z verejne dostupných zdrojov (registrov). V prípade nutnosti preverenia neštandardných skutočností by boli naše služby odmeňované štandardnou hodinovou sadzbou; nutnosť použitia hodinovej sadzby samozrejme klientovi oznámime vopred. 

Registráciou sa však naše služby nekončia, už v cene základného balíka budeme za Vás sledovať a vopred Vás upozorníme na aktuálne ale aj pripravované povinnosti, ktoré pre  Vašu spoločnosť/organizáciu vyplývajú zo zákona č. 315/2016 Z. z.,  resp. z iných právnych predpisov upravujúcich povinnosti subjektov prijímajúcich verejné zdroje.

Prenechajte Vaše starosti na odborníkov. Kontaktujte nás na adrese office@hkplegal.sk, prípadne na čísle +421 – 911 116 066.

hkplogo_3d_blur2.jpg- - -

Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľoch výhod a oprávnených osobách.

Register je určený partnerom verejného sektora, ktorí prijímajú verejné zdroje, ak sú zapísaní v registri, samotnému verejnému sektoru, ktorý pred distribúciou verejných zdrojov overuje zápis v registri, a zároveň je určený verejnosti, ktorá prostredníctvom registra môže sledovať alebo kontrolovať distribúciu verejných zdrojov.

Partner verejného sektora je povinný zapísať sa do registra. Úplný a pravdivý zápis údajov do registra je podmienkou prístupu k verejným zdrojom.

Partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba:

1.Ktorá je prijímateľom finančných prostriedkov (i) zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho účelového fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, z európskych štrukturálnych a investičných fondov, (ii) od právnickej osoby zriadenej zákonom, od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, (iii) od zdravotnej poisťovne alebo (iv) prijíma štátnu pomoc alebo investičnú pomoc,

2.Ktorá je prijímateľom plnenia, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, právnickej osoby zriadenej zákonom alebo od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, alebo od zdravotnej poisťovne,

3.Ktorá uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa zákona o verejnom obstarávaní,

4.Ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

5.Ktorá sa povinne zapisuje do registra podľa osobitného predpisu (v súčasnosti ide o zdravotné poisťovne, držiteľov banského oprávnenia, zhotoviteľ geologických prác, osoba poverená správcom výberu mýta, osoba poverená správcom výberu úhrady diaľničnej známky,

6.Na ktorú bola postúpená alebo inak nadobudla pohľadávku voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom,

7.Ktorá priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodáva osobám podľa prvého až piateho bodu tovary alebo služby alebo nadobúda od nich majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva a súčasne vie alebo má vedieť, že ňou poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva súvisia so zmluvou podľa písmena d), t.j. subdodávateľ.

Osobná pôsobnosť zákona sa vzťahuje aj na zahraničné fyzické a právnické osoby pokiaľ spĺňajú definičné kritériá partnera verejného sektora a prijímajú plnenia od štátu nad zákonom určený limit. Ak ide o právnickú osobu, ktorá na území Slovenskej republiky podniká prostredníctvom organizačnej zložky, do registra sa zapisuje zahraničná právnická osoba (organizačná zložka nemá právnu subjektivitu a nemôže byť partnerom verejného sektora).

Oprávnená osoba je subjekt ustanovený zákonom, ktorý vykonáva činnosti pre PVS v registračnom konaní a ktorý spoluzodpovedá za správnosť údajov zapísaných v registri a ich pravidelnú aktualizáciu. V registri môže mať partner verejného sektora zapísanú vždy len jednu oprávnenú osobu. Jedna oprávnená osoba však môže vykonávať činnosti pre viacerých partnerov verejného sektora.

Jedine oprávnená osoba je aktívne legitimovaná na komunikáciu s registrujúcim orgánom. Oprávnená osoba koná za partnera verejného sektora. Podania, ktoré neurobila oprávnená osoba sú registrujúcim orgánom odmietnuté.

Oprávnenou osobou môže byť advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora. Advokátom treba rozumieť aj právnickú osobu poskytujúcu

   

 

  

(>> návrat)

 

 

 

HKP Legal

advokátska kancelária