English Deutsch Français Рycки
Hagyari Kubovič Partners - advokátska kancelária
Theme photo

Odmeňovanie

Nadštandardná kvalita za rozumnú cenu.

HKPLegal

HKP poskytuje právne služby odplatne (za odmenu), a to v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Štandardne sú podmienky odmeňovania (spolu s ďalšími podmienkami poskytovania právnych služieb) predmetom osobitnej dohody s klientom, najčastejšie vo forme písomnej zmluvy o poskytovaní právnych služieb. Zmluva o poskytovaní právnych služieb môže byť uzavretá len pre konkrétny prípad (ad hoc), alebo pre poskytovanie určitého typu právnych služieb resp. všetkých právnych služieb pre daného klienta, a to počas dohodnutého obdobia, prípadne bez časového obmedzenia (na dobu neurčitú).

Možné spôsoby odmeňovania služieb HKP sú nasledovné:

V praxi sa popri odmeňovaní len na základe jedného z uvedených spôsobov vyskytujú aj ich rôzne kombinácie (najmä v prípade súdnych konaní), založené zväčša na priebežnom odmeňovaní na báze hodinovej odmeny (resp. mesačného kreditu) a „bonuse“ za dosiahnutie úspechu napr. vo forme podielovej odmeny.

V zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z.z. má naša kancelária popri odmene za právne služby nárok aj na:

Nakoľko kancelária je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH), dohodnuté sadzby (sumy) odmeny za právne služby nezahŕňajú DPH, t.j. odmena, ako aj náklady a náhrady (s výnimkou súdnych a správnych poplatkov), sú klientom účtované (fakturované) spolu s príslušnou sadzbou DPH.

Fakturácia poskytovaných právnych služieb štandardne prebieha na mesačnej báze (po skončení príslušného mesiaca), pričom prílohou faktúry je aj špecifikácia jednotlivých úkonov právnych služieb, ako aj vynaložených nákladov a uplatňovaných náhrad.